Regionální podpora zaměstnanosti v oblasti Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko

reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015207

Popis projektu

Tento projekt řeší dlouhodobé problémy znevýhodněných skupin, a to reálné problémy, které se vyskytují napříč takřka všemi cílovými skupinami. Ať už se jedná o jakýkoliv hendikep (péče o dítě, péče o osobu blízkou, zdravotní postižení, opakovaná nezaměstnanost, vyšší věk…), ve svém důsledku jsou tyto osoby znevýhodněné na trhu práce - mají méně příležitostí ke zvyšování nebo obnově kvalifikace, díky hendikepům ztrácejí pracovní návyky, a možnost jejich uplatnění na trhu práce je tedy omezená. I když v současné době existuje vysoká poptávka po pracovní síle, zaměstnavatelé se zdráhají takové osoby zaměstnat, neboť minimálně v první fázi trvání pracovního poměru vyžadují zvýšenou podporu ze strany zaměstnavatele, což je v reálných podmínkách ne vždy možné. Projekt poskytuje účastníkům právě tuto zmíněnou podporu.


Vhodným sestavením klíčových aktivit projektu nabídne příslušníkům cílových skupin výraznou pomoc při získání schopností a dovedností pro lepší uplatnění na trhu práce. Lze předpokládat, že významná část účastníků projektu získá díky absolvování klíčových aktivit projektu pracovní uplatnění, ať už na pracovních místech dotovaných či nedotovaných. Projekt celkově podpoří příslušníky cílové skupiny a bude se podílet na jejich lepší zaměstnatelnosti.


Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalifikaci (tedy zaměstnatelnost) a zaměstnanost účastníků, a to hlavně individuálním přístupem, aktivitami přizpůsobenými potřebám účastníků projektu a intenzivní pomocí při vyhledáváním vhodných míst s flexibilními formami pracovní doby. Hlavního cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím plnění dílčích cílů projektu, a to v době realizace projektu.


Dílčí cíle projektu:

- Informovat cílovou skupinu o projektu a vybrat účastníky projektu - do projektu nastoupí minimálně 15 osob; minimálně 10 z nich získá bagatelní podporu

- Aktivizovat příslušníky cílové skupiny - účastníky projektu prostřednictvím individuálního poradenství v rámci kterého se předpokládá s každým účastníkem uskutečnit min. 4 schůzky t.j.min. celkem 60 schůzek.

- Zvýšit kompetence příslušníků cílové skupiny - účastníků projektu.

- Zvýšit kvalifikaci příslušníků cílové skupiny - účastníků projektu

- Zlepšit zaměstnanost příslušníků cílové skupiny - účastníků projektu


JAKÉ ZMĚNY JSOU V DŮSLEDKU PROJEKTU OČEKÁVÁNY?

Hlavní změnou, která je očekávána, je změna postoje účastníků projektu ke svým možnostem a tím nastartování jejich dalšího profesního života. Účastníci si ujasní své silné a slabé stránky, s pomocí odborných pracovníků projektu s uplatněním individuálního přístupu členů realizačního týmu projektu budou definovat své příležitosti a hrozby a prostřednictvím své účasti v projektu budou na sobě intenzivně pracovat tak, aby došlo ke zvýšení jejich pracovních kompetencí, dovedností a kvalifikace.

Účast v projektu napomůže cílovým skupinám ke zvýšení jejich zaměstnatelnosti a uplatnitelnosti na trhu práce. V průběhu celé realizace projektu budou s účastníky konzultovány jejich aktuální problémy, potřeby a nastavené aktivity se budou v rámci schválených činností upravovat podle potřeb. Úloha osobního asistenta bude pro tyto činnosti doslova klíčová.

Odborní pracovníci projektu budou apelovat a ovlivňovat podnikatelské prostřední, vysvětlovat zaměstnavatelům problematiku zaměstnávání osob z cílových skupin, budou systematicky vyhledávat potencionální zaměstnavatele a motivovat je ke spolupráci. Budou párována vhodná místa s vhodným kandidátem z řad účastníků.

Přínosnou změnou budou i pravidelná setkávání samotných účastníků v rámci jednotlivých aktivit, kde si budou vyměňovat zkušenosti, své problémy a hledat účinné řešení.

Změnou je i rozšíření portfolia vzdělávacích aktivit, které reagují na specifické problémy a budou přizpůsobeny aktuálním potřebám účastníků projektu.


Máte-li zájem o účast v projektu nebo bližší informace o projektu, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy: polanska@tpzpk.cz